NOTARIUSZ KARKÓW
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INDYWIDUALNIE

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY

– akt zgonu spadkodawcy – osoby zmarłej,
– testament jeżeli został sporządzony,
– numer PESEL spadkodawcy np. unieważniony dowód osobisty zmarłego,
– odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
– odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, pozostających w związkach małżeńskich,
– dane z dowodów osobistych,
– numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku,

– numer księgi wieczystej,
– podstawa nabycia – np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja,
– zaświadczenie Urzędu Miasta / Urzędu Gminy stwierdzające, czy przedmiotowa nieruchomość gruntowa – działka położona jest  na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji,
– zaświadczenie Starosty / Prezydenta Miasta dot. planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu,
– jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu w sprawie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia lub darowizna (od 01 stycznia 2007 roku) -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku lub braku podatku,
– wypis z rejestru gruntów
– wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku odłączenia działki,
– wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
– dane z dowodów osobistych, stan cywilny stron,
– informacje dot. transakcji – cena, jak płatna, termin wydania nieruchomości itp.,
– przy umowie przedwstępnej: wysokość zadatku lub zaliczki, termin podpisania umowy ostatecznej,
– przy ustanawianiu hipoteki – oświadczenie Banku, pełnomocnictwa pracowników Banku, KRS Banku

– numer księgi wieczystej,
– podstawa nabycia – np. wypis aktu notarialnego, przydział, prawomocne postanowienie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia,
– zaświadczenie Urzędu Miasta / Urzędu Gminy stwierdzające, czy przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest  na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji,
– jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu w sprawie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia lub darowizna (od 01 stycznia 2007 roku) -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku lub braku podatku,
– zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
– dane z dowodów osobistych, stan cywilny stron,
– informacje dot. transakcji – cena, jak płatna, termin wydania lokalu itp.,
– przy umowie przedwstępnej: wysokość zadatku lub zaliczki, termin podpisania umowy ostatecznej,
– przy ustanawianiu hipoteki – oświadczenie Banku, pełnomocnictwa pracowników Banku, KRS Banku

– dane osobowe mocodawcy – osoby udzielającej pełnomocnictwa,
– dane osobowe pełnomocnika,
– zakres pełnomocnictwa,

Ogólne:

 ⁃ dane z dowodów osobistych wspólników / założycieli,

 ⁃ nazwa spółki (firma),

 ⁃ siedziba spółki,

 ⁃ przedmiot działalności spółki wg PKD ,

 ⁃ wysokość kapitału zakładowego / wkładów,

 ⁃ czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 

 ⁃ miejsca w których mogą odbywać się zgromadzenia wspólników / zebrania wspólników, 

 ⁃ w przypadku spółek kapitałowych: liczba członków zarządu, skład osobowy, reprezentacja,

 ⁃ informacja dotycząca udziałów: czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, czy udziały są uprzywilejowane, wartość nominalna udziałów i ich liczba, czy udziały obejmowane są wkładamy pieniężnymi czy niepieniężnymi, ile dany wspólnik obejmuje udziałów, 

 ⁃ informacja dotycząca akcji: rodzaje akcji, czy akcje są uprzywilejowane, wartość nominalna akcji i ich liczba, czy obejmowane są wkładamy pieniężnymi czy niepieniężnymi, ilość akcji przypadająca na każdego akcjonariuszowi,

 ⁃ skład rady nadzorczej,

 ⁃ oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

 ⁃ oznaczenie sumy komandytowej,

pełna nazwa komplementariusza,

– dane osobowe osoby sporządzającej testament, – dane osoby powołanej do spadku,

– dane osobowe małżonków, – odpis skrócony aktu małżeństwa, – w przypadku zawierania umowy przedmałżeńskiej dane osób, które chcą wstąpić w związek małżeński,

Notariusz Kraków

Kancelaria Notarialna
Ludźmierski, Bochenek-Perek
Notariusze Spółka Partnerska

NIP: 676 241 36 08
REGON: 121144580
KRS: 0000426354

Rachunek bankowy (główny):
63 1020 4900 0000 8502 3120 0812

Rachunek bankowy (VAT – split payment):
29 1020 4900 0000 8802 3136 8214

Konto depozytowe PLN:
30 1020 4900 0000 8702 3120 0823

Konto depozytowe EUR:
94 1020 4900 0000 8902 3120 0834

Kontakt

12 255 65 70
fax 012 255 65 71

Kancelaria Notarialna

ul. Kazimierza Pułaskiego 14/24
30-305 Kraków

E mail

notar@notar.krakow.pl